Welcome to the Swansea Big Brother Experience 2009

Welcome to the Swansea Big Brother Experience Blog. This year Swansea Youth Service are running five Big Brother experiences for young people. Each experience runs for 3 full days with 24 participants entering the house each week with the winner taking home £100 in cash. You can keep up with what's going on in the house on this blog, which will have regular updates and footage of the lastest going ons in the house. Please feel free to leave comments and messages on the page, although these will be moderated before going up. Thanks all...................

And thankyou to Skools Out Funding for part funding the project.


Croeso i Flog Profiad Brawd Mawr Abertawe. Eleni mae Gwasanaeth Ieuenctid Abertawe yn rhedeg pum profiad Brawd Mawr i bobl ifanc. Bydd pob profiad yn para tri diwrnod llawn gyda 24 o bobl ifanc yn mynd i'r Ty bob wythnos, gyda'r enillydd yn ennill gwobr o £100 mewn arian parod. Gallwch dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf am y Ty drwy'r blog hwn, a fydd yn cael ei ddiweddaru'n rheolaidd, gan gynnwys fideos o'r digwyddiadau diweddaraf yn y Ty. Mae croeso i chi adael unrhyw sylwadau a negeseuon ar y dudalen, ond ni fyddant yn cael eu cymedroli cyn eu cyhoeddi. Diolch i bawb...................
A diolch yn fawr i Gyllid Skools Out am ariannu'r prosiect.


Thursday, 26 August 2010

Final Farewells

well, its the end of another year for the swansea big brother experience...
Big Brother has cleaned and tided, and closed the doors of the big brother house.

we would however like to take the opportunity to wish all the housemates the best and hope that we will see you again in some of our other projects...

don't forget you can get in touch with any of the big brother team to see what else is happening by contacting swansea youth service....


Wednesday, 25 August 2010

Enillydd Profiad Brawd Mawr Abertawe 2010 yw....

Llongyfarchiadau mawr i JOEL am ennill Profiad Brawd Mawr Abertawe 2010, ond yn llygaid y Brawd Mawr, roedd pob un o'r lletywyr yn ennillwyr. Gwyliwch y fideo uchod i weld beth ddigwyddodd yn y Ty. Diolch yn fawr i bawb am gymryd rhan yn y prosiect, a gobeithio eich bod chi wedi mwynhau!!

Congratulations to JOEL for winning the Big Brother Experience 2010, but in Big Brother's eyes, all the housemates were winners! Watch the video above to see what happened in the house during the evictions. Thanks very much to everyone for taking part in the project, and we hope that you've all enjoyed!!

Dawnsio i Single Ladies

Dawnsio i Telephone

Dyma fersiwn y Ty o gan 'Telephone' Lady Gaga! Da iawn Christian am arwain y lletywyr!

Bush Tucker Trials

Dyma flas o sialens 'Bush Tucker' wnaeth y Brawd Mawr osod i'r lletywyr heddiw! Da iawn i bob un o'r lletywyr am wneud ymdrech mor arbennig yn y sialens!

Here's a taste of the 'Bush Tucker Trials' challenge that Big Brother set the house today! Well done to all the housemates for making such an effort in the challenge!

Gadael Ty Brawd Mawr

Cofiwch i ymuno gyda ni i weld y lletywyr yn gadael Ty'r Brawd Mawr am 3yp heddiw!!! Mwy am ddigwyddiadau'r Ty yn y man!!

Remember to join us for the evictions at 3pm today!! More from the house later!!

Cerddoriaeth Brecwast

Dyma'r lletywyr yn mwynhau bach o gerddoriaeth Brawd Mawr tra'n bwyta'u brecwast.

The housemates enjoy some of Big Brother's music while they eat their breakfast.

Brecwast

Y Lletywyr yn paratoi brecwast ar gyfer eu diwrnod olaf yn nhy'r Brawd Mawr!

The housemates prepare breakfast for their last day in the Big Brother house!

Christian a'r babi lan yn gynnar

Christian ag Aaron y babi lan yn gynnar yn sgwrsio gyda Brawd Mawr.

Christian and baby Aaron up early chatting with Big Brother.

Bwydo'r babi


Yn gynnar bore 'ma wnaeth babi dechrau crio. Wnaeth Soffi codi ac aros efo'r babi tan iddo fod y iawn.

Early this morning a baby woke crying. Soffi also woke and took care of the bay until it settled.

BB 11 yn y Brawd Mawr!


Mae 8 lletywr wedi gael ei symud i'r tu fas am y noson. Mae angen i nhw oroesi mewn teepee am y noson. Fel rhan o'u amser tu fas, mae'r lletywyr wedi cael pypedau i chwarae gyda. Gyda rhain, wnaethon nhw ddynwared BB11!!

8 of the housemates have been evicted to the outdoors. They need to survive in the outdoors in a teepee for the night. As part of their time outside, the housemates have had puppets to play with. With the puppets, they recorded this video that impersonates the BB11 housemates!!

Tuesday, 24 August 2010

Dawnsio i Hairspray


Y lletywyr yn cael bach o ddawns i Hairspray

The housemates having a bit of a dance to Hairspray

Christian going GA GA


Mae rhai or lletywyr wedi cael i rhannu mewn i cwpls - i edrych ar ol babi newydd! Dyma rhai o nhw gyda y 'new arrival'

Some of the housemates have been placed into couples to look after their new baby!! Here is them getting to know their new arrival!

Dyma'r lletywyr yn coginio teisen cyn SIOC mawr!!!

This is the housemates cooking their cake before a VERY big surprise!!

Dyma Christian yn gwneud ei orau i ddynwared Lady GaGa...

Here is Christian trying his best to impersonate Lady GaGa...

Joio


Ar ol passio y tasg prynhawn dyma rhai or lletywyr yn mwynhau gemau!

After passing this afternoons task here are some housemates enjoying the games!

Prynhawn ma oedd Brawd Mawr wedi penderfynnu gadael y lletywyr dewis caneuon i dawnsio i!

This afternoon Big Brother let the Housemates choose music to dance to!

Negeseuon gan y Lletywyr

Yn gynharach heddiw, cafodd y lletywyr i gyd y cyfle i recordio neges i bawb adref...ond yn anffodus, roedd rhai o'r lletywyr yn ofni'r camera, ac felly nid oeddent wedi recordio neges.

Earlier today, the housemates were given a chance to record a message for their family and friends...but unfortunately, some of the housemates were camera shy, and didn't want record a message.

Her Dominos

Dyma beth ddigwyddodd yn y Sialens Dominos! Gwyliwch y blog am ddyfarniad y Brawd Mawr....

This is what happened in the Dominos Challenge! Stay tuned for Big Brother's verdict......

Her Dominos

Mae gan y lletywyr 30 munud i gwblhau Her Dominos yn Brawd Mawr! Mae'n yn rhaid i'r lletywyr adeiladu'r dominos gan sicrhau deg cornel, un cylch a bod y dominos yn canu'r gloch ar y diwedd! Dewch yn ol i weld os oedd y lletywyr yn llwyddiannus.....!!

The housemates have 30 minutes to complete Big Brother's Domino Challenge! The housemates have to build the Dominos whilst including ten corners, one circle and that the dominos ring the bell at the end! Come back later to see how the housemates did in their challenge....!!

Ymlacio yn yr Ardd

Lletywyr yn ymlacio cyn i'r Brawd Mawr osod ei sialens nesaf!!!

Housemates relaxing before Big Brother sets his next challenge!!

Bwydo'r Moch

Dyma'r lletywyr yn bwydo eu cymdogion newydd. Mae'n profi fel bach o sialens i rhai!!!

The housemates feeding their new neighbours. Some are finding it a challenge!!

Cathryn yn Glanhau

Cathryn yn mwynhau glanhau'r gegin!!!

Bore Da

Mae Brawd Mawr wedi cael digon o aros i'r lletywyr codi - chwarae bach o "A-Team" mewn i'r ty.

Dal i gysgu!

Mae Brawd Mawr yn aros i'r lletywyr i ddihuno! Popeth yn dawel yn y ty am nawr....ar ol noson hwyr! Mae Brawd Mawr yn edrych ymlaen at ddiwrnod llawn hwyl. Efallai bydd rhaid i Frawd Mawr chwarae larwm mewn i'r ty.....?!